Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Ένταξη της Πράξης με τίτλο: «Επισκέψιμη Μουσειακή Αποθήκη στον Μακρύγιαλο Πιερίας» στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013


                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αιγίνιο, 2-3-2012
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης με τίτλο: «Επισκέψιμη Μουσειακή Αποθήκη στον Μακρύγιαλο Πιερίας» στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013

Την ένταξη της Πράξης με τίτλο: «Επισκέψιμη Μουσειακή Αποθήκη στον Μακρύγιαλο Πιερίας» προϋπολογισμού 3.981.263,00€ (μαζί με τα υποέργα), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013 αποφάσισε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ύστερα και από προσωπική παρέμβαση του Δημάρχου Πύδνας – Κολινδρού Ευάγγελου Γ. Πολύζου προς την Διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1000/9-2-2012 έγγραφό της. Η μελέτη υποβλήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αφού συντάχθηκε, τροποποιήθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού σε συνεργασία με την ΚΖ΄ Εφορεία Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από τον πρώην Δήμο Μεθώνης και τον Δήμο Πύδνας – Κολινδρού.
Το έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην κατασκευή και διαμόρφωση
επισκέψιμης μουσειακής αποθήκης στο Μακρύγιαλο Πιερίας. Οι εργασίες για την κατασκευή είναι σκυροδέματα, τοιχοποιία κτλ, το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πρόσβασης στο κτίριο.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Σύνδεση κτιρίου με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω).
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου αφορά στην προμήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισμού χώρου συντήρησης, σχεδιαστικών ειδών, υλικών και
εξοπλισμού φωτογραφείου, εξοπλισμού γραφείων, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη προβολών, προθήκες-βάθρα, υλικά διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων.
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου αφορά τη σύνταξη και εκτέλεση Μουσειολογικής-Μουσειογραφικής μελέτης για την έκθεση του ορόφου της Επισκέψιμης Μουσειακής Αποθήκης στο Μακρύγιαλο Πιερίας.

Εκ του Γραφείου Τύπου Δημάρχου Πύδνας – Κολινδρού 

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» στο Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ


                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αιγίνιο, 5-3-2012
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» στο Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ


Με το αρ. πρωτ.513/12/ΘΔ/ΙΠ/λε έγγραφο της ΜΟΔ Α.Ε. εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» προϋπολογισμού 50.000,00€ στο Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 10: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ.
Η Πράξη είναι η πρώτη που εντάχθηκε πανελλαδικά και αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την ωρίμανση, ένταξη και παρακολούθηση συνεχιζόμενων και νέων έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, προκειμένου ο Δήμος να υποβάλλει νέα έργα αλλά και να απορροφήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσό από αυτά προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Εκ του Γραφείου Τύπου Δημάρχου Πύδνας – Κολινδρού 

Ένταξη της Πράξης «Αποχέτευση Μακρυγιάλου» στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Αποχέτευση Μακρυγιάλου» στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013

Την ένταξη της Πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση Μακρυγιάλου» προϋπολογισμού 8.314.291,66€ (μαζί με το υποέργο της αρχαιολογίας), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 116542/21-2-2012 έγγραφό του.
Το έργο αφορά στην κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης μήκους 21 χιλιομέτρων αλλά και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης μήκους 11 χιλιομέτρων  στον οικισμό Μακρυγιάλου με την κατασκευή και τεσσάρων νέων αντλιοστασίων.
Το προτεινόμενο έργο αναμένεται να ελαττώσει δραστικά την περιβαλλοντική κι αισθητική υποβάθμιση της περιοχής, καθώς θα ελαττωθεί η ρύπανση τόσο του εδάφους όσο και των υδάτων, επιφανειακών κι υπόγειων ενώ αναμένεται εξάλειψη του κινδύνου πρόκλησης βλάβης της δημόσιας υγείας, ο οποίος είναι σήμερα άμεσος.
Επιπλέον θα καλυφθούν οι νομοθετικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 91/271 σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
Από το προτεινόμενο έργο θα ωφεληθούν τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι του Μακρυγιάλου όσο και ο μεγάλος αριθμός των επισκεπτών και τουριστών που επισκέπτονται τον οικισμό κάθε χρόνο.


Εκ του Γραφείου Τύπου Δημάρχου Πύδνας – Κολινδρού